Axenda da Garda Civil

Parece que nos últimos anos sempre están convocados oposicións para a Garda Civil, polas súas diferentes escalas ou posicións. Ademais, temos a vantaxe de que dun ano para outro, tanto as datas de convocatoria como de exame adoitan coincidir bastante. Así que xa temos unha idea de cando se celebrarán estas oposicións.

Axendas actualizadas das oposicións da Garda Civil

Aquí atoparás todo o material didáctico para que poidas pasar a chamada da Garda Civil con máis facilidade grazas aos nosos programas actualizados e complementos extra cos que practicar os exames. Este é o material que dispoñemos para ti:

Paquete de aforro

Axendas da Garda Civil Paquete de aforro
Mercar>

O paquete de aforro é a opción máis económica xa que por só 160 € recibirás:

Se o prefires, tamén podes mercar cada un dos produtos anteriores facendo clic sobre eles.

Ademais, tamén podes complementar a túa formación con calquera destes produtos:

Anuncios para as competicións da Garda Civil

En abril o chamar ás oposicións da Garda Civil. Así que para o ano que vén tamén será por esas datas. Pode variar lixeiramente uns días ou unha semana antes. Unha chamada que contou cun total de 2.030 prazas para o acceso directo tanto á Escala de Cabos como aos Gardas.

 • De todos estes postos, 812 destinaranse a militares profesionais e mariñeiros das Forzas Armadas.
 • 175 prazas para estudantes do colexio de gardas xuvenís.
 • 1043 das prazas fixas son gratuítas.

Para descubrir todos os detalles, paga a pena botar unha ollada á convocatoria oficial publicada no BOE. Unha vez que sae a chamada, hainas 15 días hábiles para rexistrarse. Un par de semanas despois sairán as listas provisionais cos admitidos. Terá 5 días para presentar reclamacións se o considera necesario.

Requisitos para ingresar no corpo da Garda Civil

 • Ter nacionalidade española.
 • Non ser privado de dereitos civís.
 • Non ter antecedentes penais.
 • Ter cumprido os 18 anos e non exceder os 40 anos, durante o ano en que se abre a convocatoria.
 • Non ter sido separado por expediente disciplinario do servizo de ningunha das administracións públicas.
 • Estar en posesión do título de Licenciado en educación secundaria obrigatoria ou dun nivel académico superior.
 • Ter superado o curso de formación específico para o acceso a ciclos de grao medio.
 • Estar en posesión do permiso de conducir B.
 • Non ter tatuaxes que conteñan expresións ou imaxes contrarias aos valores constitucionais e que poidan socavar a imaxe da Garda Civil.
 • Posuír a aptitude psicofísica necesaria e necesaria para levar a cabo os diferentes plans de estudo.

Como inscribirse nas oposicións da Garda Civil

Coche da garda civil

Como dixemos antes, hai 15 días hábiles para poder facelo inscribirse nos exames da Garda Civil. Para formalizar o rexistro farase a través da sede electrónica da Garda Civil, é dicir, en liña e a través deste enlace: https://ingreso.guardiacivil.es

Unha vez na páxina terás que ir a "Inicio de sesión e aplicación", como aconteceu este ano. Se é a primeira vez que te presentas, debes cubrir o "Rexistro de novo solicitante" Abrirase unha nova pantalla onde completará a súa información persoal. Ademais, é necesario un correo electrónico, xa que nel recibirás a activación da túa conta.

Cando chegue o correo electrónico, verás unha ligazón que te dirixirá á páxina de entrada. Alí escribirás o teu ID e contrasinal. Entrará na plataforma e poderá rexistrarse. Cómpre dicir que, ademais dos teus datos, tamén che solicitarán información a través dos requisitos que mencionamos antes. Por iso, sempre debería ter lista a documentación antes de iniciar a súa solicitude. Cales son os documentos que necesito?

 • DNI
 • Documentos que acrediten as túas cualificacións para que se teñan en conta no momento da fase de concurso.
 • Número da Seguridade Social.
 • Título de familia numerosa ou, Certificado do servizo público de emprego, como demandante de emprego. Xa que ambos nos axudarán ao pagar as taxas.

Unha vez cuberto todo o que se solicita, xérase unha especie de resumo deles para que poida volver velos. Cando todo estea correcto, irás ás "tarifas". Xéranse tres copias do PDF ou forma del. Un que levarás ao banco pagar as taxas (que serán 11,32 euros), outra para ti e a terceira para a Sede. Entón tes que imprimilo e ir ao banco. Cando pague, terá que volver entrar á plataforma. Premerás "Pago de comisións" e alí escribirás os datos do banco, así como a data do ingreso.

Cando cubriu todos os pasos e pagou as taxas, xérase o PDF final, por así dicilo. Debe imprimila e presentar tanto a solicitude como a súa copia, debidamente asinada, nunha das oficinas de correos que ten preto para que se poidan enviar ao Xefatura de Ensino da Garda Civil en Madrid así como os diferentes comandos ou Postos Territoriais da Garda Civil que se recollen nas bases da convocatoria.

Axendas

Atopamos un total de 25 temas para preparar as oposicións da Garda Civil. Divídense en tres bloques onde se combinan cuestións legais con outras culturais e técnico-científicas.

Bloque 1: Temas de Ciencias Xurídicas - Temas do 1 ao 16

 • Tema 1. A Constitución Española de 1978. Características xerais e principios inspiradores. Estrutura. Título preliminar.
 • Tema 2. Dereitos e deberes fundamentais.
 • Tema 3. A coroa.
 • Tema 4. Os tribunais xerais.
 • Tema 5. O Goberno e a Administración. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. O poder xudicial.
 • Tema 6. Organización territorial do Estado.
 • Tema 7. Tribunal Constitucional. Reforma constitucional.
 • Tema 8. Dereito penal. Concepto. Principios xerais do dereito. Concepto de delito e falta. Suxeitos e obxecto do delito. Responsables de delitos e faltas. Graos punibles de perpetración de delitos e faltas. Circunstancias modificadoras da responsabilidade penal.
 • Tema 9. Delitos contra a administración pública. Delitos cometidos por cargos públicos contra garantías constitucionais.
 • Tema 10. Dereito procesual penal. A lei de procedemento penal e o proceso penal. Xurisdición e xurisdición. Primeiro procedemento. A acción penal. Concepto de reclamación. Obriga de denuncia. A denuncia: trámites e efectos. A denuncia.
 • Tema 11. A Policía Xudicial. Composición. Misión. Forma.
 • Tema 12. Detención: quen e cando poden parar. Prazos. Procedemento de habeas corpus. No seu lugar pechouse a entrada e o rexistro.
 • Tema 13. Dos Corpos e Forzas de Seguridade. Principios básicos de actuación. Disposicións legais comúns. Forzas e corpos de seguridade do Estado. Funcións. Competencias. Estrutura policial en España. Órganos dependentes do goberno da nación. Organismos dependentes das comunidades autónomas e das comunidades locais.
 • Tema 14. O Corpo da Garda Civil. Natureza militar. Estrutura.
 • Tema 15. Réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común Obxecto. Alcance e principios xerais. Das administracións públicas e as súas relacións. Órganos Dos interesados. A actividade das administracións públicas.
 • Tema 16. Disposicións e actos administrativos. Disposicións xerais sobre procedementos administrativos. Revisión de actos en procedementos administrativos. Potestade sancionadora. A responsabilidade das administracións públicas, as súas autoridades e demais persoal ao seu servizo. O recurso contencioso-administrativo.

Bloque 2: Temas de temas socioculturais - Temas 17 a 20

 • Tema 17. Protección civil. Definición. Base legal. Principios informadores de protección civil. Participantes. Clasificación de situacións de emerxencia. Esquema xerárquico. Funcións de protección civil.
 • Tema 18. Organizacións internacionais. Evolución histórica. Concepto e personaxes das organizacións internacionais. Clasificación. Natureza, estrutura e funcións: Nacións Unidas, Consello de Europa, Unión Europea e Organización do Tratado do Atlántico Norte.
 • Tema 19. Dereitos humanos. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos. dereitos civís, políticos, económicos, sociais e culturais. Os pactos internacionais de dereitos humanos. A Comisión de Dereitos Humanos: Procedementos de protección. O Consello de Europa. A Carta de Turín. O Convenio de Roma: procedementos de protección.
 • Tema 20. Ecoloxía. Funcións de relación dos seres vivos. Medio ambiente. Factores físicos: solo, luz, temperatura e humidade. Factores biolóxicos. Asociacións. Poboación e comunidade. Ecosistema. Compoñentes. Tipos: terrestres e acuáticos. O equilibrio ecolóxico. Agresións ao medio ambiente. Contaminación. Residuos.

Bloque C: Temas de temas técnico-científicos - Temas 21 a 25

 • Tema 21. Electricidade e electromagnetismo. Corrente eléctrica. Tensión, intensidade e resistencia. Lei de Ohm. Asociación de compoñentes eléctricos. Caída da tensión. Enerxía da corrente eléctrica. Enerxía eléctrica. Magnetismo. Campo magnético. Fluxo magnético. Permeabilidade magnética. Campo magnético creado pola corrente eléctrica. Solenoide, electroimán e relé. Forza electromotriz inducida. Forza electromotriz de autoinducción.
 • Tema 22. Transmisións. Elementos das comunicacións. Espectro de frecuencia. Concepto de malla e canle de traballo. Dificultades no enlace de malla en VHF e UHF. Servizos de usuario ou modos de traballo. Transmisores e receptores de radio (AM e FM). Equipos repetidores. Ondas electromagnéticas. Propagación e alcance. Antenas. Fontes de enerxía.
  Tema 23. Automobilismo. Mecánica do automóbil. Motores: clases. Cilindros Tempo. Configuración. Motor diésel. Pistón. Biela. Cigüeñal. Volante. Sumidoiro. Motor de dous tempos. Alimentación para motores de combustión interna e diésel. Lubricación. Refrixeración. Mecanismos de transmisión. Suspensión. Dirección. Freos. Electricidade do automóbil. Sistemas de ignición. Dinamo. Alternador. Batería. Motor de arranque. Distribución.
 • Tema 24. Informática. Introdución informática. Funcións e fases dun proceso de datos. O ordenador e as súas unidades de entrada, cálculo e saída. Concepto e tipos de programa. Concepto de sistema operativo e as súas funcións. Almacenamento de información: concepto de ficheiro.
 • Tema 25. Topografía. Elementos xeográficos: eixo da Terra, polos, meridiano, paralelo, ecuador, puntos cardinais, coordenadas xeográficas, azimut e rolamento. Unidades xeométricas de medida: unidades lineais, escalas numéricas e gráficas, unidades angulares. Representación do terreo.

Probas para ser garda civil

Garda Civil facendo un control

Teórico 

Un dos primeiros as probas teóricas son ortográficas. Unha proba que dura 10 minutos e baséase na realización dun exercicio de ortografía. Esta parte está puntuada como "Aprobada" ou "Non apta". Se se escriben 11 ou máis faltas de ortografía, será "Non apto".

La a proba de coñecemento é de opción múltiple con 100 preguntas e 5 reservas. Para realizar esta proba tes 1 h 35 minutos. Cada pregunta que teña razón será un punto. Pero lembra que os que responden mal teñen penalización. Entón, cando teña dúbidas, sempre é mellor deixalo en branco. Aquí tes que acadar os 50 puntos para poder pasar. Se non, serás excluído do proceso.

La proba de lingua estranxeira Consiste en responder a un cuestionario de 20 preguntas e a unha reserva. O tempo que tes que levalo a cabo é de 21 minutos. Para superalo precisas 8 puntos, xa que se valora de 0 a 20 puntos.

Chegamos a proba psicotécnica onde se avalía a capacidade dos solicitantes para poder adaptarse aos requisitos que se demandan. Esta proba ten dúas partes:

 1. Habilidades intelectuais: Proba de intelixencia ou escalas específicas, que serven para avaliar a capacidade de aprendizaxe.
 2. Perfil de personalidade: Tamén baseado en probas que logran explorar as características da personalidade.

Lembre que para realizar todas estas probas escritas é necesario un bolígrafo de tinta negra, como se indica nas bases.

Finalmente, temos o entrevista persoal que pretende contrastar os resultados dos psicotécnicos. Buscan calidades motivadoras así como madurez e responsabilidade, flexibilidade e que o candidato saiba resolver algúns problemas que xorden.

Físico

O día do Probas físicasTerá que levar o certificado médico que acredite que está cualificado para realizalos. Deberá emitirse 20 días antes da realización destas probas. A orde dos mesmos será proposta polo Tribunal, pero aínda así, as físicas que terás que superar son as seguintes:

 • Proba de velocidade: Carreira de 50 metros que terás que facer sen superar o tempo de 8,30 segundos para os homes e 9,40 segundos para as mulleres.
 • Proba de resistencia muscular: É unha carreira de 1000 metros en pista. O tempo para levala a cabo non debe exceder de 4 minutos e 10 segundos para os homes ou de 4 minutos e 50 segundos para as mulleres.
 • Proba extensor do brazo: Comezamos desde a posición propensa e os brazos perpendiculares ao chan. Dende esta posición fanse os brazos estendidos. Polo menos hai 18 para homes e 14 para mulleres.
 • Proba de natación: Terás que percorrer 50 metros na piscina. Ten un único intento e non poderá superar os 70 segundos se é home ou os 75 segundos se é muller.

Como é o exame

Garda Civil facendo un exame

O exame ten dúas partes globais. Por un lado está o fase de oposición. Nel atoparemos diferentes exames ou probas como:

 • Ortografía
 • Coñecemento
 • Lingua estranxeira
 • Psicotécnico
 • Aptitude psicofísica.

Esta última parte tamén se divide en:

 • Proba de aptitude física
 • Entrevista persoal
 • Recoñecemento médico.

A segunda parte do exame trata sobre o fase de concurso, que ten unha puntuación entre 0 e 40 puntos. O seu propósito é avaliar os méritos. 

¿Son difíciles as oposicións da Garda Civil? 

Barco da garda civil

É certo que as cousas cambiaron. Porque hai uns anos dicíase que as oposicións da Garda Civil eran algo máis sinxelas. Pero hoxe hai máis xente que aparece e a dificultade variou. Isto non indica que sexan imposibles, pero si que deben estar coidadosamente preparados.

Sen dúbida, cando falamos de dificultade, hai varios factores que poden influír. As horas de estudo e as horas de preparación física determinarán a resposta final. Necesitamos organizar o tempo para que poidamos prepara a axenda, pero sen esquecer a actividade física. Por iso, sempre debemos establecer un bo equilibrio e traballar máis nas debilidades que ten cada persoa. Será un esforzo moi gratificante cun lugar fixo para a vida.