Axenda de Oposicións de Bombeiros

Ser bombeiro significa moito máis que enfrontarse ao lume, xa que garantirás a seguridade das persoas pero tamén dos edificios, ás veces arriscando a túa propia vida. Pero o certo é que ten moitas vantaxes e é unha posición permanente, de por vida. Se queres sabelo todo o que necesitas para conseguir a túa posición de bombeiro, aquí contámosche.

Temarios actualizados dos exames de bombeiros

Abaixo atoparás todos os material didáctico que che axudará a preparar a convocatoria para traballar como Bombeiro. As axendas están actualizadas e están á venda, polo que podes aproveitar esta oferta por un tempo limitado.

Ademais atoparás recursos adicionais como preguntas de opción múltiple con contido do programa xeral e probas para preparar o psicotécnico.

Paquete de aforro
Mercar>

Convocatoria de oposición aos bombeiros

Hai que dicir que este tipo de oposición é autónoma. Así, nuns meses pode saír para algunhas comunidades e as seguintes, para outras. É dicir, sempre pode variar e hai que estar atento aos seus anuncios. Este ano convocáronse en diferentes puntos da xeografía española. Unha delas é A Rioxa, onde hai 7 prazas convocadas, do Grupo C. O prazo de presentación de solicitudes é do 11/09 ao 08/10 de 2018. Se queres coñecer máis detalles da convocatoria actual, deixámosche o documento oficial.

Requisitos para ser bombeiro

Bombeiros traballando

 • Ten Nacionalidade española. Aínda que tamén poden participar nacionais dos Estados membros da Unión Europea.
 • Ter máis de 16 anos e non superar a idade máxima de xubilación.
 • Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: bacharel, técnico especialista, técnico superior, ciclo formativo de nivel superior ou os seus equivalentes. Lembre neste momento que os requisitos poden variar dependendo dos postos ofrecidos. Xa que poderán solicitar títulos superiores se se considera así para desempeñar o posto específico.
 • Non padecer enfermidades ou defectos que impidan o desempeño das funcións. Debe presentar un certificado médico emitido polo seu médico de cabeceira que o indique.
 • Non ter sido separado de ningunha das administracións públicas, mediante expediente disciplinario.
 • Entra posesión do permiso de conducir B, C + E. (Este último adóitase solicitar cando se trata dun lugar para un condutor de bombeiros)

Como inscribirse nos exames contra incendios

Para presentar as solicitudes, os solicitantes deben cumprir os requisitos mencionados. Para apúntate ás competicións de extinción de incendios Ten que cubrir as solicitudes que aparecen nos anexos da convocatoria. Un deles será o relacionado coa cobertura dos datos. Se ben os seguintes serán os méritos a valorar. Aínda que este último pode presentarse ata cinco días despois de coñecer o resultado do penúltimo exame da oposición. Pero non está de máis preguntar cando recibimos a solicitude cuberta. Unha vez publicada a convocatoria, disporá de 20 días hábiles para poder inscribirse nas oposicións.

La taxa a pagarTamén pode variar, pero será duns 30,18 euros, como foi na última convocatoria do grupo C. O diñeiro ingresarase nun número de conta que se facilitará na publicación da convocatoria. Unha vez rematado o prazo, publicaranse as listas de admitidos e non admitidos. Como motivo de exclusión, é posible que non pague o diñeiro ou presente as solicitudes no prazo establecido.

Probas para a oposición dos bombeiros

Camión de bombeiros

Primeiro exercicio: parte teórica

 • Fase I: Responde a un cuestionario sobre a parte lexislativa e sobre a axenda común. Para esta parte terás hora e media de tempo.
 • Fase II: responder a un cuestionario sobre a lexislación específica da comunidade ou provincia á que nos presentamos.

Segundo exercicio: probas físicas

 • Subida suave á corda: O solicitante deberá subir unha corda lisa de 5 m. Comezando desde a posición sentada. Terá dous intentos de chegar á campá que está na parte superior da corda. O tempo máximo é de 15 segundos.
 • Arranxos de barra fixos: O queixo ten que superar o bordo da barra. Despois quedará en suspensión pero sen balanceo.
 • salto vertical: As pernas flexionaranse para realizar o salto pero os pés non se poden separar do chan antes de saltar. O salto pode declararse nulo se non cae coas pernas estendidas.
 • Levantamento de peso: Comezarás desde a posición cubital decúbito supino, nun banco, levantarás unha barra con 40 kg, o maior número de veces, en 60 segundos.
 • 3000 metros de carreira: Percorrerá esta distancia nunha pista dunha rúa libre.
 • Natación 50 metros libres.
 • Proba de ascenso a escala: Será unha subida libre á escaleira mecánica a unha altura de 20 metros.

Terceiro exercicio: psicotécnicos

Aínda que é unha parte obrigatoria, non serán eliminatorias.

Cuarto exercicio: o recoñecemento médico

Simplemente comprobar que o solicitante está no estado médico e físico para poder desempeñar a posición seleccionada.

Como é o exame

Traballo de bombeiro

Como mencionamos no apartado anterior, o exame consiste na parte teórica, onde aplicar os conceptos estudados. A outra parte principal é a evidencia física. Xa que neles mídese a potencia da parte superior e inferior do corpo, así como os músculos pectorais ou a resistencia e facilidade acuática. Tamén hai práctica en forma de psicotécnica e, finalmente, un exame médico.

No primeiro exercicio, ou parte teórica, tes que obter un mínimo de 5 en cada unha das súas fases para non ser eliminado. Se alcanzas esta marca, pasarás ás probas físicas. Para poder superalos, tamén debes ir máis alá da marca que se esixe. Sumaranse as puntuacións de cada parte e o resultado final divídese por 5. Dende a primeira, sobe á corda e a proba de ascenso non entra aquí, porque hai que superala.

O terceiro exercicio, psicotécnico, clasificarase de 0 a 5 puntos. Mentres que para o recoñecemento serán valorados como aptos e non aptos. Cando superes todas estas partes, chegarás á fase de concurso. Non é eliminatorio e é simplemente a suma de todos os méritos como postos de traballo en relación co posto que se aspira ou cursos oficiais de salvamento ou protección civil, entre outros. Todos eles aparecerán no documento da convocatoria.

Axenda de bombeiros 

Como na maioría dos exames competitivos, atoparemos unha axenda común e outra específica para as distintas prazas ás que nos presentamos. Por outra banda, tamén estará a parte legal da provincia ou comunidade á que nos presentamos. Sempre aparecerá na chamada.

 • Tema 1. Normativa relacionada coa autoprotección e protección contra incendios: Código técnico da edificación. Documento básico (SI). Seguridade en caso de incendio. Regulación das instalacións de protección contra incendios. Regulación da seguridade contra incendios en establecementos industriais.
 • Tema 2. Química do lume. Introdución. Triángulo e tetraedro do lume. Combustión de chama. Combustión sen chama. Combustible. Enerxía de activación .. Reacción en cadea. Produtos resultantes do lume. Desenvolvemento de incendios. Extensión de incendios. Clasificación dos incendios.
 • Tema 3. Combustible Introdución. Tipos de combustible. Propiedades do combustible: poder calorífico, reactividade, composición, viscosidade, densidade, punto de ignición, punto de inflamación, punto de ignición automática, puntos de inflamación e explosivos, velocidade de reacción. Tipos de incendios.
 • Tema 4. Toxicidade dos produtos provocando un incendio.
 • Tema 5. Métodos de extinción. Refrixeración, asfixia, desánimo-dilución, inhibición.
 • Tema 6. Axentes extintores. Auga: introdución, propiedades físico-químicas, propiedades de extinción, mecanismos de extinción, lanzas nos servizos de extinción, métodos de aplicación, limitacións e precaucións no seu uso, aditivos.
 • Tema 7. Medios de extinción. Mangueras, clasificación, características, transporte e colocación de mangueiras, mantemento. Pezas de unión, accesorios, adaptadores, garfos, reducións. Lancas, tipos de lanzas, uso, accesorios. Outros materiais empregados na extinción.
 • Tema 8. Axentes extintores. Axentes extintores sólidos. Axentes extintores gasosos.
 • Tema 9. Hidráulica. Introdución. Hidráulico, hidrostático. Hidrodinámica. Fluxo. Densidade e gravidade específica. Presión. Perda de carga. Ecuación de descarga. Forza de reacción en lanza. Bomba hidráulica. Tipos de bombas. Fenómenos asociados ao uso de bombas.
 • Tema 10. Desenvolvemento de incendios interiores: Desenvolvemento de incendio dentro dun compartimento, Desenvolvemento de incendio nunha sala / comportamento ventilado, Desenvolvemento de incendio nunha habitación / comportamento non ventilado, que se ventila nunha fase posterior, signos e síntomas dun flashover, signos e síntomas dun retroceso, diagrama de fluxo sobre o desenvolvemento do lume. Técnicas de loita contra incendios en interiores. Extinción de auga, técnicas de extinción, métodos de extinción, método ofensivo, extinción de escuma. Procedementos de intervención en incendios en zonas pechadas. Equipos e liñas de ataque, procedementos de seguridade. Mobilidade e transicións, recepción - confirmación das instrucións do xefe de equipo, emerxencia por accidente dun ou máis bombeiros.
 • Tema 11. Espumas, tipos de espumas segundo a súa orixe ou mecanismo de formación. Propiedades de extinción. Clasificación segundo o concentrado de espuma. Criterios básicos para escoller concentrados de escuma. Características principais das escumas e espumas físicas. Normativa española sobre vehículos que afectan o contido dos equipos de escuma. Uso de escuma en visitas e demostracións.
 • Tema 12. Clasificación dos equipos de escuma. Sistemas e técnicas para a formación dos diferentes tipos de escuma física. Elección de equipos de aplicación. Formas de aplicar a escuma.
 • Tema 13. Ventilación operativa en incendios: propósito da ventilación. Métodos de ventilación. Principios de ventilación. Tácticas de ventilación. Procedementos de utilización da ventilación táctica contra incendios.
 • Tema 14. Incendios forestais. Definición de incendio forestal e lexislación estatal aplicable. Factores de propagación. Tipos de incendios: formas e partes dun incendio forestal. Métodos de extinción. Equipos mecánicos e ferramentas manuais para a extinción de incendios forestais. Normas de seguridade xerais e específicas.
 • Tema 15. Descarceración. Introdución. Ferramentas empregadas no rescate de accidentes de tráfico. Partes ou elementos do vehículo a ter en conta no rescate. Intervención en accidentes de tráfico. Seguridade na intervención.
 • Tema 16. Equipos de salvamento e evacuación. Introdución. Escaleiras de gancho, asalto ou percha. Escaleira extensible ou corrediza. Escaleira de electróns. Escaleira de corda. Descensores de evacuación. Mangueras ou manguitos de evacuación. Colchóns de aire. Escaleiras automáticas e armas automáticas Equipos para rescate en altura.
 • Tema 17. Identificación de materiais perigosos. Introdución. Materia perigosa Normativa referente a mercadorías perigosas. Clasificación xeral de mercadorías perigosas. Métodos de identificación.
 • Tema 18. Intervención en accidentes de mercadorías perigosas. Introdución. Niveis de protección. Características específicas dos traxes de nivel III. Intervención en accidentes de mercadorías perigosas. Principios básicos de actuación.
 • Tema 19. Construción .Introdución. Construción: estruturas. Materiais empregados na construción.
 • Tema 20. Lesións construtivas. Introdución Condicións de habitabilidade que debe cumprir un edificio. Situación construtiva. Cargas que gravitan sobre un edificio. Lesións en edificios. Manifestacións de patoloxías. Métodos de control de fisuras. Fases da ruína dun edificio e medidas correctoras. Esvaramentos de terra. Apoio e apuntalamento. Procedemento de caída segundo o elemento danado. Apoio. Servizos de apuntalamento.
 • Tema 21. Conceptos básicos dos socorristas. Reanimación cardiopulmonar. Actuacións en feridas, hemorraxias, amputacións, Choque, queimaduras, fracturas, luxacións, escordaduras, lesións oculares. Inmobilizacións, mobilización de feridos e posición de seguridade lateral. Acción sanitaria en incendios estruturais.
 • Tema 22. Vehículos contra incendios. Introdución. Os vehículos contra incendios e servizos auxiliares. Norma europea 1846. Norma. Vehículos de loita contra incendios e salvamento. Norma UNE 23900 e seguintes. Características básicas das bombas de auga. Norma UNEEN 1028-2: 2003 + A1: 2008.
 • Tema 23. Equipos de protección individual: a normativa para a prevención de riscos laborais e os equipos de protección individual. Protección individual. Clasificación de Epis. Equipos de protección individual contra incendios. Traxes de protección química.
 • Tema 24. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao uso por parte dos traballadores de equipos de protección individual.
 • Tema 25. Protección respiratoria. Introdución. Protección respiratoria. Riscos respiratorios. Riscos respiratorios Equipos de protección respiratoria. Equipos dependentes dos medios. Equipos independentes da contorna.
 • Tema 26. Comunicacións en emerxencias. O proceso na comunicación, elementos do proceso comunicativo. Telecomunicacións. Radiocomunicación.
 • Tema 27. Electricidade. Introdución. Definición de electricidade. Leis e fórmulas fundamentais nos circuítos eléctricos. Instalacións eléctricas de alta e baixa tensión. Instalacións de consumo. Efectos da electricidade no corpo humano. Regulación eléctrica de baixa tensión.
 • Tema 28. Mecánica. Introdución. O motor de catro tempos. Sistemas de distribución. Sistema de ignición. sistema de combustible en motores de combustión interna. sistema de lubricación. sistema de refrixeración. sistema de freada. Conceptos básicos técnicos. O motor diésel.

Cales son as funcións dun bombeiro

Como dixemos ao principio, as funcións dos bombeiros poden ser moitas máis que as que temos en mente.

Loita contra incendios 

É certo que esta é a idea máis popular que temos para un bombeiro. Pero é certo que dentro da oposición tamén hai outros cargos e cargos que desempeñar. ledicia Loita contra incendios pódese centrar en bosques ou zonas verdes, así como en lugares urbanos.

Liberación ou liberación de persoas ou animais

Isto indica que ademais de apagar o lume, tamén axudan a rescatar a persoas e animais que están atrapados por varios perigos. Xa poden ser perigos derivados dun incendio como accidentes de tráfico ou ferrocarril, etc.

Evacuacións

Pódese dicir que é outra das tarefas máis complexas ás que pode afrontar un bombeiro. Dende evacuacións a domicilio debido a unha inundación ou fuga de gas ata o risco de colapso. Poden ser tanto exteriores como interiores.

Emerxencias de mercadorías perigosas

Quizais non un dos os traballos máis frecuentes que teñen que facer, pero ás veces é obrigatorio. Manter as mercadorías perigosas baixo control tamén forma parte dunha das tarefas que poden realizar estes profesionais, por exemplo, cando hai unha fuga dunha substancia tóxica ou inflamable.

Emerxencias menores

Falamos dos traballos a grande escala que adoitan facer os bombeiros. Pero tamén é certo que hai outras como emerxencias menores. Poden selo traballo de prevención, pequenos incendios ou animais atrapados.