વિરોધીઓ 2.0

વિરોધ 2.0 એ વિપક્ષોના અધ્યયન માટે ફક્ત સમર્પિત વેબસાઇટ હતી. તે હાલમાં ફોર્માસિઓન એસ્ટુડિયો ડોટ કોમના વિપક્ષ વિભાગમાં સંકલિત છે

વિપક્ષો 2.0 એ ઓક્ટોબર 180 થી 2015 લેખ લખ્યા છે