નેમોનિક્સ શું છે અને તે અભ્યાસમાં કેવી રીતે લાગુ થાય છે?

અભ્યાસ પ્રક્રિયા દરમિયાન તર્ક અને પ્રતિબિંબ લાગુ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. એટલે કે, તે હકારાત્મક છે કે વિદ્યાર્થી…

પ્રચાર
કિશોરવય વાંચન

કિશોરો માટે ESO માં અભ્યાસ તકનીકીઓ

સંભવ છે કે તમારું બાળક યોગ્ય રીતે કેવી રીતે અભ્યાસ કરવો તે જાણ્યા વિના ફરજિયાત માધ્યમિક શિક્ષણ (ESO) પર પહોંચી ગયો છે. શાળામાં,…

3 પુસ્તકો જે તમને વધુ સારી રીતે અભ્યાસ કરવામાં સહાય કરે છે

આજે આપણે તે બધા ઉપર વિચાર કરીએ છીએ જેઓ હાલમાં અધ્યયનમાં ડૂબી ગયા છે અને શક્ય તમામ મદદની જરૂર છે ...