សង្គមវិទ្យា៖ ឱកាសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពិចារណា

សង្គមវិទ្យា៖ ឱកាសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពិចារណា

មុន​នឹង​ជ្រើសរើស​សញ្ញាបត្រ​សកល​វិទ្យាល័យ វា​ជា​រឿង​ធម្មតា​សម្រាប់​និស្សិត​ក្នុង​ការ​ស្វែង​យល់​ពី​ជម្រើស​ដែល​ផ្តល់​ជូន...

អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

ការធ្វើការជាអ្នកបើកយន្តហោះគឺជាការរំពឹងទុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលបង្ហាញពីជើងមេឃដែលពោរពេញដោយលទ្ធភាព។ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងការសិក្សា…

រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ហេតុអ្វីបានជាអាជីពក្នុងផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុតែងតែមានតម្រូវការ

នៅពេលអ្នកបញ្ចប់វិទ្យាល័យ ឬបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អ្នកមានផ្លូវពីរ៖ ទៅសាកលវិទ្យាល័យ ឬស្វែងរកការងារធ្វើ។ ទាំងនោះ…

តើលទ្ធផលនៃវិស្វកម្មគីមីមានអ្វីខ្លះ?

តើលទ្ធផលនៃវិស្វកម្មគីមីមានអ្វីខ្លះ?

តើលទ្ធផលនៃវិស្វកម្មគីមីមានអ្វីខ្លះ? កម្រិតខ្ពស់នៃឯកទេសបើកទ្វារនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈជាក់លាក់មួយ។ នោះ…

រចនាសម្ព័ន្ធអត្ថបទបួនប្រភេទ

រចនាសម្ព័ន្ធអត្ថបទបួនប្រភេទ

វាអាចទៅរួចក្នុងការវិភាគអត្ថបទពីទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចផ្តោតលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា ដើម្បីចាត់ថ្នាក់វាទៅជាប្រភេទ…

ជីវសាស្ត្រ

តើអាជីពទាក់ទងនឹងជីវវិទ្យាមានអ្វីខ្លះ?

ជីវវិទ្យា គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងទូលំទូលាយនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលសិក្សាអំពីសត្វមានជីវិត តាំងពីដើមកំណើត រហូតដល់…

ថ្នាក់ខាងលើជាមួយនឹងការចេញកាន់តែច្រើន

ថ្នាក់ខាងលើជាមួយនឹងការចេញកាន់តែច្រើន

វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការវិភាគឱកាសវិជ្ជាជីវៈដែលសញ្ញាបត្រផ្តល់មុនពេលសម្រេចចិត្តបញ្ចប់កម្មវិធី។ ការ…