៦៥៥ កន្លែងសាធារណៈក្នុងវិស័យអប់រំត្រូវបានកោះហៅ

ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់ការងារសាធារណៈរបស់បុគ្គលិកបង្រៀនដោយគ្មានការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។ កន្លែងទាំងនេះនឹងបើកនៅឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុង…

publicidad

រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៧ គ្រូភាសាអង់គ្លេសត្រូវតែទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសជឿនលឿន

ភាពពូកែរបស់គ្រូភាសាអង់គ្លេសគួរតែជាតម្រូវការមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីអាចធ្វើជាគ្រូបាន…