តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិនៅក្នុង dorm នេះ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិនៅក្នុង dorm នេះ

និស្សិតជាច្រើនផ្លាស់ទៅទិសដៅថ្មីមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ។ ហើយនៅពេលរឿងនេះកើតឡើង ...

គុណសម្បត្តិនៃការរស់នៅក្នុងនិវេសនដ្ឋានសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំដំបូង

គុណសម្បត្តិនៃការរស់នៅក្នុងនិវេសនដ្ឋានសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំដំបូង

ការសម្រេចចិត្តមួយដែលនិស្សិតណាក៏ដោយដែលចាប់ផ្តើមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្ងាយពីផ្ទះត្រូវតែធ្វើការ ...

publicidad