អាហារូបករណ៍ឡា Caixa ឆ្នាំ ២០១១

អាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវឡាឡៃ ៤០ ផ្តល់ជូននិស្សិតជីវវិទ្យា

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងការច្នៃប្រឌិត, គ្រីស្ទីណាហីរ៉ាម៉ាវីនិងឌីធ័រ។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ឡាឡៃហ្សូជូអាណាម៉ានីនបានបង្ហាញ ...

publicidad
ដឹងពីរបៀបដាក់បទបញ្ជានិងវិន័យនៅក្នុងថ្នាក់រៀន

របៀបបង្ហាញការស៊ើបអង្កេតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

នៅពេលទិន្នន័យដែលទទួលបានត្រូវបានប្រមូលជ្រើសរើសនិងរៀបចំតាមរបៀបដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមកដំណាក់កាលនៃការធ្វើបទបង្ហាញទាំងពី ...