របៀបធ្វើ PhD: គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ

របៀបធ្វើ PhD: គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ

ការសម្រេចចិត្តបន្តថ្នាក់បណ្ឌិតគួរតែត្រូវបានគិតដោយស្ងប់ស្ងាត់។ វាគឺជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា និងបើកថ្មី…

publicidad
បើកបន្ទាត់ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី Renta Universidad ឆ្នាំ 2011

បើកបន្ទាត់ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី Renta Universidad ឆ្នាំ 2011

វាមានរយៈពេលប្រហែលជាពាក់កណ្តាលទសវត្សដែលនិស្សិតអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីក្នុងលក្ខខណ្ឌមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយ ...