បើកបន្ទាត់ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី Renta Universidad ឆ្នាំ 2011

បើកបន្ទាត់ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី Renta Universidad ឆ្នាំ 2011

វាមានរយៈពេលប្រហែលជាពាក់កណ្តាលទសវត្សដែលនិស្សិតអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីក្នុងលក្ខខណ្ឌមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយ ...