របៀបទទួលបានអាហារូបករណ៍មហាវិទ្យាល័យ

របៀបទទួលបានអាហារូបករណ៍មហាវិទ្យាល័យ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យ? ការទទួលបានអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យគឺជាគោលបំណងសិក្សាដែលដូចអ្វីផ្សេងទៀតដែរ គឺអមដោយ...

publicidad
តើអាហារូបករណ៍ឧត្តមភាពគឺជាអ្វីហើយតើពួកគេផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

តើអាហារូបករណ៍ឧត្តមភាពគឺជាអ្វីហើយតើពួកគេផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

តើអាហារូបករណ៍ឧត្តមភាពគឺជាអ្វីហើយតើពួកគេផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាវាអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយផ្សេងៗពី ...

អាហារូបករណ៍ឱកាសទីពីរសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី

អាហារូបករណ៍ឱកាសទីពីរសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី

កំពុងរកមើលអាហារូបករណ៍ឱកាសទីពីរសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មីមែនទេ? ការអំពាវនាវថ្មីសម្រាប់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សា ...

តើអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យ អាហារូបករណ៍ប្រគល់មកវិញ?

តើអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យ អាហារូបករណ៍ប្រគល់មកវិញ?

នៅពេលនិស្សិតដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ពួកគេច្រើនតែអានមូលដ្ឋាននៃការហៅនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ តាមវិធីនេះ…

គោលនយោបាយ

តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយគឺជាអ្វី

ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានន័យថាធ្វើជាអ្នកជំនាញលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងនយោបាយ។ បុគ្គលនេះដើរតួជាអ្នកវិភាគហើយជា ...

គ្រូ

តើអ្នកសិក្សាអ្វីដើម្បីក្លាយជាគ្រូបឋម?

ប្រហែលជាអ្នកតែងតែដឹងថាអ្នកចង់លះបង់ខ្លួនអ្នកទៅនឹងការបង្រៀនហើយអ្នកចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនបឋម។ ឬក៏​ប្រហែលជា,…