តើអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យ អាហារូបករណ៍ប្រគល់មកវិញ?

តើអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យ អាហារូបករណ៍ប្រគល់មកវិញ?

នៅពេលនិស្សិតដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ពួកគេច្រើនតែអានមូលដ្ឋាននៃការហៅនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ តាមវិធីនេះ…

publicidad
តើអាហារូបករណ៍វិទ្យាល័យមានអ្វីខ្លះ?

តើអាហារូបករណ៍វិទ្យាល័យមានអ្វីខ្លះ?

មិនត្រឹមតែអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រភេទផ្សេងៗទៀតផងដែរ…

សូមអំពាវនាវរកអាហារូបករណ៍

តើអាហារូបករណ៍មហាវិទ្យាល័យមានអ្វីខ្លះ?

ក្រៅពីធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីដែលត្រូវសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតក៏អាចត្រៀមសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដាក់…

អាហារូបករណ៍ FPU

អាហារូបករណ៍ FPU សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគ្រូសាកលវិទ្យាល័យ

អ្នកជំនាញជាច្រើនសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ តាមរយៈការបញ្ចប់និក្ខេបបទ ...

កន្លែងដែលត្រូវពិគ្រោះជាមួយអាហារូបករណ៍ដែលមាន

កន្លែងដែលត្រូវពិគ្រោះជាមួយអាហារូបករណ៍ដែលមាន

ការទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺជាគោលបំណងសំខាន់សម្រាប់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ។ តើអ្នកអាចរកព័ត៌មានអំពីភាពខុសគ្នានៅទីណា ...

អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការអប់រំវប្បធម៌និងកីឡាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧/២០១៨

  ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១០ ខែសីហាការអំពាវនាវរកអាហារូបករណ៍ចំណេះដឹងទូទៅវប្បធម៌និងកីឡាសម្រាប់ ...