នូរៀ

ណូរីបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៩២ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១០