ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ការរៀនសូត្រមិនកើតឡើងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកក្លាយជាកន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។ ដោយសារតែការបណ្តុះបណ្តាលល្អបើកទ្វារទាំងអស់ដែលអ្នកចង់បាន។ វាមិនដែលយឺតពេលទេក្នុងការបន្តការសិក្សា! ដោយហេតុផលនេះនៅFormaciónyEstudiosយើងចង់អោយអ្នកអាចសំរេចគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់ជាមួយនឹងចំណេះដឹងល្អ។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២៥៦ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥