ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಸ್ತು. ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಯಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಬಹುದು. ಮಾನವನ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯು ರೂಢಿಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿಷಯದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾರಿಜಾನ್‌ನಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾನವರ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯ ವಿಧಾನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾನವನ ಸತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಪರಿಸರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಅನುಭವಗಳು, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ರೂಪಗಳು.

ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನವನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾನವನ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣವು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವು ಸ್ವಯಂ-ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇದು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.