ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ

FormacionenCcursos ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ FormacionyEstudios.com ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿ 85 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ 2015 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ