ນູເລຍ

Nuria ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 492 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ