ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ കടമകളും

ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നു

ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ നിലവാരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അത് മാനിക്കപ്പെടണം, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കാര്യം, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിറവേറ്റേണ്ട ബാധ്യതകളുടെ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്.

വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിസ്ഥാന പരിസരം സന്ദർശിക്കണം ബാധ്യതകളും കടമകളും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് റെഗുലേഷനിൽ എന്താണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിന്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ചില ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്, അതിലൂടെ അവരുടെ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയവും അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനാകും.

ഓരോ സ്വയംഭരണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ രാജ്യമോ സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കുമെന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും, കേസിലെ എല്ലാ സ്വയംഭരണ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും പൊതുവായുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് അനുബന്ധമായ Offic ദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ് ഗസറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പൊതുവായവ ഉണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്. സ്പെയിനിന്റെ.

ഇന്ഡക്സ്

സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാധ്യതകളും ചുമതലകളും

ചുവടെ ഞങ്ങൾ ചിലത് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ:

നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽ, അവൻ / അവൾ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകേണ്ടതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ / അവൾ രോഗിയായതിനാലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി ഹാജരാകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പറഞ്ഞ അഭാവങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുകയും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സ്കൂൾ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സമയനിഷ്ഠ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക

സമയനിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസിലാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിലൂടെ അവർക്ക് സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കാൻ കഴിയും, ഭാവിയിൽ ഇത് വിജയിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായും ജോലിസ്ഥലത്തും സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു ഗുണമാണ് സമയനിഷ്ഠ. ഇക്കാരണത്താൽ, ഒരു നിശ്ചിത സമയം കടന്നുപോകുമ്പോൾ പല വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളും വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നു, ആർക്കും കടന്നുപോകാൻ കഴിയില്ല. അതെ, തീർച്ചയായും ഒരു ന്യായമായ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ വൈകാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട കേസുകളിൽ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതാണ്.

നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം പരിഗണിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ

പരിശീലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി അവരുടെ സഹപാഠികളും ക്ലാസിലുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലെടുക്കണം, അതിനാൽ അവരുടെ അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടരുത്, അവർ ഈ വേലയിൽ ഇടപെടരുത്.. ക്ലാസ്സിന്റെ സാധാരണ താളത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അതുവഴി അധ്യാപകന് അവരുടെ ജോലി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഹപാഠികൾക്ക് നിശബ്ദമായി പഠിക്കാനും കഴിയും.

കേന്ദ്രത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ അധികാരത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക

വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കൂടാതെ അധ്യാപകർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട അധികാര വ്യക്തികളാണ്, അതിനാൽ, നല്ല ആശയവിനിമയത്തോടെയും മോശമായ പെരുമാറ്റമില്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.

അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും ധാർമ്മികവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ബോധ്യങ്ങളും മാനിക്കുക

ആളുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ധാർമ്മിക, മത, രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളുള്ളതും അവയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ആളുകളെയും തുല്യമായി ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനവും സഹിഷ്ണുതയും പ്രധാനമാണ്.

കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ സഹവർത്തിത്വ നിയമങ്ങളെ മാനിക്കാനും അവയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിൽ സഹകരിക്കാനും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്

ബഹുമാനവും സഹിഷ്ണുതയും കൂടാതെ, ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ സഹവർത്തിത്വ നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും സുരക്ഷിതവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്നു.. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പ്രവർത്തിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയും.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫർണിച്ചറുകളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും പരിപാലനവും ഉറപ്പുവരുത്തലും ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങളും (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ വൈറ്റ്ബോർഡുകൾ ...)

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ലൈബ്രറിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു

അതിനാൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫർണിച്ചർ, സൗകര്യങ്ങൾ, സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പെരുമാറേണ്ടത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെ, ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാനേജുമെന്റ് ബോഡികളുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം

ക്ലാസ് ഡെലിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കൗൺസിൽ അംഗം എന്നിങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, അവർ അവരുടെ ബാധ്യതകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശരിയായ വികസനത്തിന് സജീവമായി പങ്കാളികളാകേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങളുടെ ഒരു സംയോജനമായും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ ചട്ടമായും സ്പാനിഷ് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്പാനിഷ് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ, പൗരന്മാരുടെ കടമകളും അവകാശങ്ങളും എന്താണെന്നും അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്താണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കും, അങ്ങനെ സഹിഷ്ണുത, ബഹുമാനം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അറിയുക എന്നിവ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും.

കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്

കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാനും അവരുടെ പഠനം ഏകീകരിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അവ നടക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതി പരിഗണിക്കാതെ (കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത്).

ചുരുക്കത്തിൽ: സ്കൂളിലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബാധ്യതകൾ ...

ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി

അതിനാൽ, ഒരു സംഗ്രഹമെന്ന നിലയിൽ, മുകളിൽ എഴുതിയവയ്‌ക്ക് പുറമേ, സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ നിറവേറ്റേണ്ട ബാധ്യതകൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അവരുടെ സ്വന്തം വികസനത്തിനും പഠനത്തിനും വേണ്ടി. നിങ്ങളുടെ ചില ചുമതലകൾ ഇവയാണ്:

 • കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയും അച്ചടക്കത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക
 • ക്ലാസ്സില് പോകുക
 • അധികാരത്തോടുള്ള ബഹുമാനം
 • സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള ബഹുമാനം
 • മന ci സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുക
 • ശാരീരികമോ വാക്കാലുള്ളതോ ആയ അക്രമം ഉപയോഗിക്കരുത്
 • ക്ലാസ്സിനകത്തും പുറത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നു
 • കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിലവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പരിപാലനം

പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതും കണക്കിലെടുക്കാത്തതുമായ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടുതൽ ബാധ്യതകൾ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

20 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   ഞാനൊരു സുന്ദരിയാണ് പറഞ്ഞു

  ബെഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, മതിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് ect മാന്തികുഴിയരുത്

  1.    Camii UwU? പറഞ്ഞു

   മറ്റുള്ളവരുടെ ഘടകങ്ങൾ (അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പോലുള്ളവ) ശ്രദ്ധിക്കുക

 2.   ഞാനൊരു സുന്ദരിയാണ് പറഞ്ഞു

  hehe എനിക്ക് k acer task c:

 3.   മാനദണ്ഡം iztel പറഞ്ഞു

  രസകരമായ ഒന്നും വരുന്നില്ല

  1.    Dana പറഞ്ഞു

   ശാന്തമായ പെൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം അപമാനിക്കരുത്, ക്ലാസ് സമയത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

 4.   വിവരദായകമായ 2 പറഞ്ഞു

  എല്ലാം വിഡ് is ിത്തമാണ്

 5.   സീസർ പറഞ്ഞു

  എന്റെ അനുഭവം അമിതമായ ചൂടാണ്, പരമാവധി താപനില 27 ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നിയന്ത്രണം എന്നോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് വിടാം

 6.   ഫാത്തിമ കാറ്റികാറ്റ് പറഞ്ഞു

  നന്ദി 🙂 🙁: *

 7.   മറിയ പറഞ്ഞു

  നംബെ…. നോർ മി സെർവ് ഡി എൻ‌ഡാ എസ്റ്റൂ! ...

 8.   റിക്കാർഡോ പറഞ്ഞു

  എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല

 9.   എറെമി പറഞ്ഞു

  haha എനിക്ക് ഗൃഹപാഠം ചെയ്യണം
  അത് എന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു

 10.   നജാത്ത് പറഞ്ഞു

  കവാനില്ലെസ് ഡി ലാ വാലെ ഡ്യുക്സോ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻറോൾമെന്റ് എൻ‌വലപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് എന്തുചെയ്യുന്നു, ജിനറലിറ്റ പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ, പഠന മേധാവി കഴിഞ്ഞ വർഷം മകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്കൂളിന് ചുറ്റും മൊബൈലുമായി നടന്നു, ആരും അവളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, മറ്റുള്ളവർ അവരെ എടുത്തുമാറ്റി, ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മയാണ്, അവൾ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകി (അതൊരു താഴ്ന്ന പ്രഹരമാണ്). മറ്റൊരു കാര്യം ബോസിന്റെ മകളുടെ പഠന മകൾ ഞാൻ ഫോട്ടോയെടുത്തു താക്കോലിനുള്ളിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് അവ ഫേസ്ബുക്കിൽ തൂക്കിയിട്ടു 'ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നിയമപരമാണോ, ഹാഹാഹ തന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതിന് സാധുതയുള്ള ഒരു അംഗീകാരവുമില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അധ്യാപകരും ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു 'ഇത് ശരിയല്ല, അവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, പഠന മേധാവികളുടെയോ ഡയറക്ടർമാരുടെയോ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല… .. ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കീകൾക്കുള്ളിൽ പോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പഠന മേധാവിയുടെതാണ് ഇത് എല്ലാവരേയും നിരോധിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വലൻസിയൻ അദ്ധ്യാപകൻ, അവർ അവനെ മൊബൈലിൽ വിളിക്കുന്നു, അവൻ അത് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ കോഡ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളെ വെറുതെ വിടുന്നു, അച്ഛനില്ലാത്തവർ സ്‌നാപനമേൽക്കുകയോ ഡയറക്ടർ ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും, 3 ദിവസത്തിനുശേഷം അവർ അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനോ ഡീപാഹോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ പോലീസിനെ ഹഹാഹയെ വിളിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കാണുന്നതുപോലെ, അത് കബേസ് ഡി LA ൽ സംഭവിക്കുന്നു VALL ബൊട്ടാണിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഡ്യുക്സോ നന്ദി.

  1.    നജാത്ത് പറഞ്ഞു

   ക്ഷമിക്കണം, ഫോട്ടോകൾ മകളുടെയല്ല, എത്തിക്സ് സ്റ്റഡീസ് മേൻഗാരോയുടെ തലവനല്ല, സംവിധായകൻ അഡോൾഫോ ഹഹഹയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നു

 11.   അലക്സാണ്ട്ര നതാലി ഗോർഡിലോ ഡെൽഗഡോ പറഞ്ഞു

  guauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 12.   ക്ലോഡിയ പറഞ്ഞു

  ഞാൻ ചട്ടങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്, എന്റെ മകൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പഠിക്കുന്നുവെന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംവിധായകൻ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി നിയമിക്കുകയും ഈ പ്രതിനിധികൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അവർ എഴുന്നേൽക്കുകയോ മറ്റൊരു പങ്കാളിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ പങ്കാളിയെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും അവർ അവരെ അനാട്ടാൻ ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ന്യായീകരിക്കാതെ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവർ അത് നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംവിധായകന് ഒരു കുറിപ്പ് ഇടുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേത് അവർ അയച്ച വിലാസത്തിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഇത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റാണ്, അവർക്ക് ന്യായീകരണമില്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ ഈ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ ഡയറക്ടർമാർ സ്വയം നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഒരു പ്രതിനിധിയായി

  1.    നിങ്ങൾ XD ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു

   wenooo

 13.   ലൂപിറ്റ പറഞ്ഞു

  ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാനും ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാനുമുള്ള ഹോബി കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.
  നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല

 14.   ഡാനിയേല മോണ്ട്സെറാത്ത് പറഞ്ഞു

  * ക്ലാസ് മുറിയിൽ സെൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്

 15.   നിങ്ങൾ XD ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു

  wenooo

 16.   മാധുരമായ പറഞ്ഞു

  എന്റെ ഗൃഹപാഠത്തിൽ ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്? : സി