ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ

သင်ကြားရေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးတွင်အရေးကြီးသောအရာများနှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေရှိစေရန်သင်ကြားရေးနှင့်လေ့လာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပရိုဖိုင်၊

Formacion y Estudios သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ဆောင်းပါး ၇ ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်