ရွေးချယ်မှုအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြင်ဆင်ပါ

ရွေးချယ်မှုအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြင်ဆင်ပါ

အကယ်၍ သင်သည်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ပါက (သင်ပိုမိုမြင့်မားသောဒီဂရီသင်တန်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးသွားလျှင်လည်း) ...