ਯੂ.ਐਨ.ਈ.ਡੀ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ XXVIII ਐਡੀਸ਼ਨ

ਯੂ ਐਨ ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਮਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਕਸਗਐਸਵੀਆਈਆਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ...