د ښوونځي برخه

د ښوونځي برخه

د ښوونځي راپور د زده کونکو لخوا د نامناسب چلند لپاره د انضباطي اقدام په توګه د ښوونځیو لخوا تاسیس شوی بندیز دی.

د شک سره مخ کیدل

یوه کلیدي نیټه نیټه ده ، چې د ښوونځي لومړۍ دوره بندوي او په دې سره درجه راځي ، او ویره ناکامي. د شک سره معامله کول څنګه؟