خپرونه
له لرې لرې FP مطالعه کړئ

ستاسو د حرفوي زده کړو دورې بشپړولو وروسته د دندې موندلو لپاره لارښوونې او تخنیکونه: خپل CV او ستاسو د کار مرکې چمتو کړئ

د VET له لرې زده کړې وروسته، مخلوط یا په شخصی ډول، ستاسو هدف پرته له دې چې د دندې په لټه کې شئ او ترلاسه کړئ ...