නුරියා

නුරියා 492 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2010 ක් ලියා ඇත