මාරියා ජෝස් රෝල්ඩන්

ඉගෙනීම සිදු නොවේ, ඒ වෙනුවට ඔබට අවශ්‍ය තැන සිටීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. හොඳ පුහුණුවක් ඔබට අවශ්‍ය සියලු දොරවල් විවෘත කරන බැවිනි. ඉගෙනීම දිගටම කරගෙන යාමට කිසි විටෙකත් ප්‍රමාද නැත! මේ හේතුව නිසා, FormaciónyEstudios හි දී අපට අවශ්‍ය වන්නේ හොඳ දැනුමක් ඇතිව ඔබේ සියලු අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබට හැකි වීමයි.

මාරියා ජෝස් රොල්ඩන් 263 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත