එන්කර්නි ආර්කෝයා

මම සෑම විටම වෘත්තීය පුහුණුව සහ මග පෙන්වීම (FOL) කෙරෙහි උනන්දුවක් දැක්වූ අතර මගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ මම මේ හා සම්බන්ධ විෂයයන් හරහා ගියෙමි. ඊට අමතරව, ඉගෙනීමේ ක්‍රම ඉගෙනීම මගේ අවධානයට ලක් වූ දෙයක්, විශේෂයෙන් දරුවන්ට ඉගෙනීමට ඉගැන්වීම.