විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරයෙක් වන්නේ කෙසේද?

විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරයෙක් වන්නේ කෙසේද?

ඉගැන්වීමේ ලෝකය සඳහා වෘත්තියක් දැනෙන වෘත්තිකයන්ට ඔවුන්ගේ පියවර විවිධ දිශාවලට යොමු කළ හැකිය. පිහිටුවීම…

මට විද්‍යා උපාධියක් සමඟ ඉගෙන ගත හැකි වෘත්තීන් මොනවාද?

මට විද්‍යා උපාධියක් සමඟ ඉගෙන ගත හැකි වෘත්තීන් මොනවාද?

විශ්ව විද්‍යාල වෘත්තිය තෝරා ගැනීම පෙර පුහුණුව සමඟ සමපාත වේ. විද්‍යාවේදී උපාධියක් සඳහා දොර විවර කරයි…

ඉගෙනීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම

ඉගෙනීම තුළින් ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට මාර්ග 7 ක්

ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කරන යමක් තිබේද යන්න ගැන නිසැකවම ඔබ කවදා හෝ සිතා ඇත, එය එසේ කරන විට, ඔබ…

ඔබට උපාධියක් නොමැතිව ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් කළ හැකිද?

ඔබට උපාධියක් නොමැතිව ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් කළ හැකිද?

බොහෝ සිසුන් සලකන්නේ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සම්පූර්ණ කිරීමේ අධ්‍යයන ඉලක්කයයි. එය ඉහළ මට්ටමක් සපයන මාතෘකාවකි…

රියදුරු පාසල් ගුරුවරයෙකු වීමට අනාගතයක් තිබේද?

රියදුරු පාසල් ගුරුවරයෙකු වීමට අනාගතයක් තිබේද?

ඔබ අවට දැකිය හැකි පරිදි රැකියා වෙළඳපොළ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ. සංස්ථාගත කිරීම අවශ්‍ය වන නව නැගී එන වෙලඳපොලවල් පැන නගී…

දෙවන වෘත්තියක් හැදෑරීමට හේතු පහක්

දෙවන වෘත්තියක් හැදෑරීමට හේතු පහක්

විශ්ව විද්‍යාල උපාධියක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, බොහෝ සිසුන් ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ අධ්‍යයන මාවතේ ගමන් කරයි. අන් අය…