තෝරා ගැනීමකින් තොරව විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේද: විකල්ප

තෝරා ගැනීමකින් තොරව විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේද: විකල්ප

සිසුන් Selectividad සමත් වී විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම සාමාන්‍ය දෙයකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, සිසුන් සූදානම්…

publicidad