විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා කැපුම් ලකුණු ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා කැපුම් ලකුණු ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

වෘත්තීය සිහින වලට ප්‍රවේශය තීරණය කරන ශ්‍රේණිය තරම් වැදගත් ශාස්ත්‍රීය සාධකයක් මගින් නියම කළ හැකිය ...

publicidad
පාරිතෝෂික පුහුණුව

කම්කරුවන් සඳහා සහනාධාර පුහුණුවේ ප්‍රතිලාභ

සමාගම් සෑදී ඇත්තේ මිනිසුන්ගෙනි. නිරන්තර ඉගෙනීම තුළින් කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ දැනුම හා කුසලතා යාවත්කාලීන කළ හැකිය ...

ඇකඩමි වංචා පුහුණු කිරීමෙන් වළකින්න

පුහුණු ඇකඩමි වංචා, වැඩෙන ගැටලුවක්

ස්පා Spanish ් consu පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ විශාලතම සංවිධානයක් වන FACUA-Consumidores en Acción ගැන අනතුරු අඟවා ඇත ...