ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් තෝරා ගැනීමේදී පොදු වැරදි පහක්

ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් තෝරා ගැනීමේදී වැරදි පහක්

මෙම තෝරාගත් වැඩසටහන සමඟ පුහුණුව පුළුල් කරන සිසුන්ට ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ…

අලෙවිකරණය සහ ප්‍රචාරණය අධ්‍යයනය කිරීම: නැගී එන අංශයකට දොරටුව

අලෙවිකරණ සහ ප්‍රචාරණ විශේෂ experts යින් සඳහා ඇති ඉල්ලුම මෑත වසරවලදී 10% කින් වර්ධනය වී තිබේ. වැඩි වැඩියෙන් ...

publicidad