ImiSebenzi kwiiNzululwazi zeNtlalo

imisebenzi-yezentlalo-nzululwazi-kunye nomthetho

Kwabo bantu abangaqinisekanga malunga ngowuphi umsebenzi okanye isidanga sokufunda kwaye / okanye bathanda isebe le IiSayensi zeNtlalo kodwa abayazi ukuba yeyiphi imisebenzi abanokuyifumana kuyo, sikunika eli nqaku lipheleleyo ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko.

Ukuba ufuna ukukhetha ikhondo lomsebenzi kwisebe lezeNzululwazi ngezeNtlalo, unokukhetha phakathi kwazo zonke ezi sizishwankathela ngokufutshane.

Imisebenzi esinokuyifumana kwisebe loLuntu

Okwangoku, imisebenzi kwiNzululwazi yezeNtlalontle ikwanxulunyaniswa naleyo yezomthetho, yiyo loo nto isaziwa njengemisebenzi kwiZentlalo kunye nezeNzululwazi zezoMthetho.

Emva koko siqokelela konke oku kulandelayo:

 • IsiGanga kuLawulo lwezoShishino
 • IsiGanga kuLawulo lwezoShishino kunye noLawulo lweNtsha
 • IsiDanga kuLawulo lwezoShishino noLawulo
 • Isidanga kuLawulo noLawulo lweeNkampani zeTekhnoloji
 • IsiDanga kuLawulo loLuntu noLawulo
 • Isidanga kuHlalutyo loShishino- Uhlalutyo lwezoShishino
 • Isidanga kuhlalutyo lwezoqoqosho
 • Isidanga kwi-Anthropology yeNtlalontle
 • Isidanga kwiNtlalontle kunye neNkcubeko Anthropology
 • IsiDanga kuNcedo loLawulo - Uncedo kuLawulo
 • Isidanga kwi-audiovisual nakwiMultimedia
 • IsiGanga seNzululwazi yezoPolitiko kunye noLawulo loLuntu
 • Isidanga kwiNzululwazi yezoPolitiko kunye noLawulo
 • Isidanga kwiNzululwazi yezoPolitiko kunye noLawulo loLuntu
 • I-Degree kwiSayensi, uLawulo kunye nezoBunjineli beNkonzo
 • Isidanga kwiCulinary nakwiGastronomic Science
 • IsiGanga somsebenzi womzimba kunye neNzululwazi yezeMidlalo
 • Isidanga kwiNzululwazi yezeMidlalo
 • IsiDanga kwiiSayensi zezeMisebenzi
 • IsiDanga kwiiSayensi zezeMisebenzi naBasebenzi
 • IsiDanga kwiiSayensi zezeMisebenzi, uLwalamano lwaBasebenzi kunye nabaSebenzi
 • IsiDanga kwezoThutho kunye noLungiselelo lweeNzululwazi
 • Isidanga kwi-Economics
 • IsiDanga kwiiSayensi zeShishini
 • IsiDanga kwiiSayensi zeShishini- Abalawulit
 • IsiDanga kwiiNzululwazi zezoMthetho kuLawulo loLuntu
 • Isidanga kwiNzululwazi yezoPolitiko
 • Isidanga kwiNzululwazi yezoPolitiko kunye noLawulo
 • IsiGanga seNzululwazi yezoPolitiko kunye noLawulo loLuntu
 • Isidanga kwiNzululwazi yezoPolitiko kunye noLawulo loLuntu
 • Isidanga kwiNzululwazi yezoPolitiko nakwiNtlalontle
 • Isidanga kwiiSayensi zeNtlalo
 • Isidanga kwiFilimu nakwiTV
 • Isidanga soRhwebo
 • Isidanga kuRhwebo lwaMazwe ngaMazwe
 • Isidanga kwezorhwebo kunye noThengiso
 • IsiDanga soNxibelelwano
 • IsiDanga kuNxibelelwano oluVakalayo
 • IsiGanga kuNxibelelwano oluViweyo kunye neMultimedia
 • Isidanga kuNxibelelwano lweDijithali
 • Isidanga kwezonxibelelwano nakwimizi-mveliso yeNkcubeko
 • Isidanga kuNxibelelwano lwaMazwe ngaMazwe- Isidanga kuNxibelelwano lweHlabathi
 • IsiDanga soNxibelelwano noLuntu
 • IsiDanga kuNxibelelwano lweNtengiso
 • Isidanga kuLawulo noLwazi
 • IsiGanga se-Akhawuntingi nezeMali
 • Isidanga kwiVideogame Creation kunye neNgcaciso
 • Isidanga kwiCriminology
 • Isidanga kwiCriminology kunye neMigaqo-nkqubo yoThintelo loLuntu
 • Isidanga kwiCriminology kunye noKhuseleko

imisebenzi-yezentlalo-nzululwazi-kunye nezomthetho-degree-in-crimeology

 • Isidanga kwezomthetho
 • Isidanga seMithetho / isiDanga seMithetho
 • IsiDanga kuPhuhliso, uLawulo lwezoShishino kunye neQhinga lokuThengisa
 • IsiDanga kuLawulo loRhwebo noThengiso
 • IsiGanga kuLawulo lwezoShishino
 • I-Bachelor yoLawulo lwezoShishino (BBA)
 • Isidanga kuLawulo lweShishini lweTekhnoloji
 • Isidanga kuLawulo lokuSebenza koMoya kunye noLingelo loRhwebo
 • Isidanga kuLawulo lwezeMali nakwi-Akhawuntingi
 • IsiGanga kuLawulo lweShishini lwaMazwe ngaMazwe
 • IsiDanga kuLawulo lweHlabathi lezoKhenketho kunye neeNkampani zoLonwabo
 • IsiDanga kuLawulo lwezoShishino noLawulo
 • IsiGanga kuLawulo lweShishini kunye neNdalo
 • IsiDanga kuLawulo lwezoShishino noLawulo kwicandelo ledijithali
 • IsiDanga kuLawulo loLuntu kunye noKhokelo
 • Isidanga kuYilo loMdlalo weVidiyo kunye neMveliso
 • Isidanga kwezoqoqosho
 • IsiGanga kwi-Financial and Actuarial Economics
 • IsiGanga kwezoQoqosho nezeMali
 • Isidanga kuQoqosho noLawulo
 • Isidanga kuQoqosho nakuShishino lwaMazwe ngaMazwe
 • Isidanga kwiMfundo yaBantwana aBasaqalayo
 • Isidanga kwimfundo yabantwana abasaqalayo- Imfundo yabantwana
 • Isidanga kwimfundo yamabanga aphantsi
 • Isidanga kwimfundo yamabanga aphantsi- IMfundo yamabanga aphantsi
 • IsiGanga seMfundo yezeNtlalo
 • Isidanga kwiShishini neTekhnoloji
 • Isidanga kuShishino lwaMazwe ngaMazwe
 • IsiDanga kwiiNkampani zoKhenketho kunye neMisebenzi
 • Isidanga kubalo
 • Isidanga kwiiNkcukacha-manani eziSetyenzisiweyo
 • Isidanga kwiiNkcukacha-manani zeShishini
 • I-Degree kwi-Statistics nakwiShishini
 • Isidanga kwi-Global Studies - KwiSifundo seSizwe
 • Isidanga kwiZifundo zaMazwe ngaMazwe
 • IsiDanga kwiZifundo zaMazwe ngaMazwe zoQoqosho kunye nezoShishino- Uqoqosho lweShishini lwaMazwe ngaMazwe
 • Isidanga kwiFilosofi, ezopolitiko kunye noQoqosho
 • IsiGanga sezeMali
 • IsiGanga sezeMali kunye ne-Akhawuntingi
 • IsiGanga sezeMali kunye ne-Inshurensi
 • IsiGanga sezeMali, iBhanki kunye ne-Inshurensi
 • Isidanga kwiRhafu kunye noLawulo loLuntu
 • Isidanga kwiGastronomy
 • Isidanga kwiGastronomy nakwiCulinary Arts
 • Isidanga kwiJografi
 • Isidanga kuJografi noLawulo loMhlaba
 • Isidanga kwiJografi nakwiNdalo
 • Isidanga kwiJografi nakuCwangciso lweNdawo
 • Isidanga kulawulo lweAeronautical
 • IsiDanga kuLawulo loRhwebo
 • IsiDanga kuLawulo loRhwebo noThengiso
 • IsiGanga kuLawulo lweShishini
 • Isidanga kuLawulo lweeNkampani zoRhwebo kunye nokuSasaza
 • IsiGanga kuLawulo lweShishini
 • IsiDanga kuLawulo lweShishini elincinci kunye noPhakathi
 • IsiDanga kuLawulo loKhuseleko loLuntu
 • Isidanga kuLawulo lweeNkqubo zoLwazi- I-Bachelor kwiNkqubo zoLwazi loLawulo
 • IsiGanga kuLawulo lwezoQoqosho lwezeMali
 • IsiDanga kuLawulo lweehotele noKhenketho
 • Isidanga kuLawulo loLwazi ngezoShishino
 • IsiDanga kuLawulo lwezoRhwebo nezeMali
 • IsiDanga kuLawulo loKhenketho
 • IsiDanga kwezoKhenketho noLawulo lweehotele
 • IsiDanga kuLawulo noLawulo loLuntu
 • Isidanga kuLawulo lweShishini kunye noThengiso
 • IsiGanga seMbali kunye neJografi
 • Isidanga kuLwazi noXwebhu
 • Isidanga kuLwimi lokuThetha ngeZandla lwaseSpain kunye noLuntu lweZithulu
 • IsiDanga kubuNkokheli boShishino kunye noBuchule
 • Isidanga kwishishini loLungiselelo nakwezaselwandle
 • Isidanga sokuqala kwiMfundo yaBantwana aBasaqalayo
 • Isidanga ekufundiseni kwiMfundo ePrayimari
 • Isidanga kwezentengiso
 • Isidanga kuThengiso noPhando lweNtengiso (MIM)
 • IsiDanga kuThengiso lwaMazwe ngaMazwe kunye noRhwebo
 • IsiDanga kuNtengiso noNxibelelwano
 • IsiDanga kuNtengiso noNxibelelwano loRhwebo
 • IsiDanga kuNtengiso noNxibelelwano ngeShishini
 • IsiDanga sokuThengisa kunye noLuntu lweDijithali
 • IsiDanga kuNtengiso kunye noLawulo lwezoRhwebo
 • IsiDanga kuNtengiso kunye noLawulo lwezoRhwebo
 • Isidanga kwiMedia Media
 • Isidanga kwiMultimedia
 • Isidanga kubuGcisa beMultimedia kunye neDijithali
 • Isidanga kuShishino lwaMazwe ngaMazwe- Business International
 • Isidanga kuShishino lwaMazwe ngaMazwe nokuThengisa
 • IsiDanga kuMbutho woMsitho, iProtokholi kunye noBudlelwane bamaZiko
 • Isidanga kwi-Pedagogy
 • Isidanga kubuNtatheli
 • Umgangatho wobuntatheli kunye noNxibelelwano oluManyanisiweyo
 • Isidanga kwiProtocol kunye noMbutho weziganeko
 • Isidanga kwiProtocol, uMbutho wezeMicimbi kunye noNxibelelwano oluManyeneyo
 • I-Grado en Psicología
 • IsiGanga seNtengiso kunye noBudlelwane boLuntu
 • IsiGanga seNtengiso, ukuThengisa kunye noBudlelwane boLuntu
 • IsiGanga seNtengiso, uLwalamano loLuntu kunye noThengiso
 • Isidanga kubudlelwane bamanye amazwe
 • Isidanga kubudlelwane bamanye amazwe- I-Bachelor yoBudlelwane bamazwe ngamazwe
 • IsiDanga kwezoBudlelwane baBasebenzi noPhuhliso lwaBasebenzi
 • Isidanga kubudlelwane babasebenzi kunye nengqesho
 • Isidanga kubudlelwane babasebenzi kunye nomsebenzi
 • IsiDanga soBudlelwane baBasebenzi kunye naBasebenzi
 • Isidanga kwezokhuseleko
 • IsiGanga kuKhuseleko oluBanzi
 • IsiGanga kuKhuseleko noLawulo loMngcipheko
 • Isidanga kwiNtlalontle
 • Isidanga kwi-Applied Sociology
 • IsiDanga kwiinkqubo eziKhanyayo zezoQoqosho kunye nezoShishino
 • IsiDanga kuTshintsho nakuNxibelelwano lweNkcubeko
 • Isidanga kuMsebenzi weNtlalo
 • IsiDanga kwezoKhenketho
 • IsiDanga kwezoKhenketho noLawulo loLonwabo
 • IsiDanga kwezoKhenketho, uLawulo lweMibutho yabakhenkethi kunye nezixhobo
 • Isidanga kuCwangciso lweeDolophu, ukuCwangciswa kweNdawo noZinzo

Ezi ziidigri kunye nemisebenzi namhlanje esinokuyifumana ibandakanyiwe kwisebe lezeNtlalo nezezoMthetho. Sizamile ukuqokelela zonke izihloko, ngokwegama lazo, kodwa zinokufunyanwa zinezihloko zazo ngokweeyunivesithi ngokwazo.


Yiba ngowokuqala ukuphawula

Shiya uluvo lwakho

Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa. ezidingekayo ziphawulwe *

*

*

 1. Uxanduva lwedatha: UMiguel Ángel Gatón
 2. Injongo yedatha: Ulawulo lwe-SPAM, ulawulo lwezimvo.
 3. Umthetho: Imvume yakho
 4. Unxibelelwano lwedatha: Idatha ayizukuhanjiswa kubantu besithathu ngaphandle koxanduva lomthetho.
 5. Ukugcinwa kweenkcukacha
 6. Amalungelo: Ngalo naliphi na ixesha unganciphisa, uphinde uphinde ucime ulwazi lwakho.