ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು

ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ತಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ...

ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ...

ಪ್ರಚಾರ
ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯಿರಿ: ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರ ಲಾಭಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ...