بیکاری در سال 2012 در جوانان و کشورهای پیشرفته آغاز خواهد شد

براساس گزارش اخیر سازمان ملل ، تخریب شغل و اوضاع نابسامان اقتصادی تا 2 سال آینده ادامه خواهد داشت که بر اقتصاد جهان ، به ویژه در اروپا و ایالات متحده تأثیر می گذارد. از جمله مشکل ترین بردارها ، نحوه کنار آمدن با بدهی عمومی فراری ، رشد اقتصادی پایین در کشورهای پیشرفته و رکود اقتصاد جهانی است.