តើប៉ូលីសមូលដ្ឋានត្រូវការអ្វីខ្លះ?

សព្វថ្ងៃនេះការសិក្សាអំពីការប្រឆាំងគឺជាជំរើសមួយក្នុងចំណោមជំរើស“ មានសុវត្ថិភាពបំផុត” ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងប្រសិនបើមានអ្វី…

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឆ្លងកាត់ចិត្តវិទ្យា

យើងទាំងអស់គ្នាមានសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្ត្រឬអ្នកស្គាល់គ្នាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រៀមប្រលងប្រជែងសម្រាប់អង្គភាពជាតិនៃ…