ខាមីនន

លេខ ៨៨, លាដែលមិនចេះរីងស្ងួតដែលមានកៅអីអង្គុយមិនល្អនិងមានចំណូលចិត្តនិងចំណូលចិត្តជាច្រើន។ ធ្វើឱ្យទាន់សម័យនៅក្នុងវគ្គសិក្សាគឺជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពរបស់ខ្ញុំ: អ្នកមិនដែលឈប់រៀនទេ។ តើអ្នកចង់ដឹងពីវិធីដើម្បីកែលម្អនៅក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកទេ? នៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងរកឃើញគន្លឹះជាច្រើនដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នក។

Carmen Guillen បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២០៥ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥