ម៉ាយថេ Nicuesa

បញ្ចប់ការសិក្សានិងបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យណាវ៉ារ៉ា។ វគ្គជំនាញក្នុងការបង្វឹកនៅ Escuela D´Arte Formación។ ការសរសេរនិងទស្សនវិជ្ជាគឺជាផ្នែកមួយនៃអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំ។ ហើយបំណងប្រាថ្នាចង់បន្តការសិក្សាតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតលើប្រធានបទថ្មីៗអមដំណើរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ។

Maite Nicuesa បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៨៥ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១២