ສາທາລະນະ
ຫຼັກສູດລະດູຮ້ອນ ສຳ ລັບນັກຮຽນປະຖົມ

ຫຼັກສູດລະດູຮ້ອນ ສຳ ລັບເດັກນັກຮຽນປະຖົມ

ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບຫຼັກສູດລະດູຮ້ອນພວກເຮົາມັກຈະເວົ້າເຖິງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ ...